Gå til indhold

Klimatilpasning af Nørrebrogade- og Vesterbrogadekvarteret

Over ca. 10 år skal vi klimatilpasse kloaksystemet i Nørrebrogade- og Vesterbrogadekvarteret i Fredericia. Det betyder udover fornyelse af aldrende kloakrør, øget kapacitet i kloaksystemet, som vil give færre oversvømmelser og overløb ved kraftige regnskyl og skybrud.

Projektbeskrivelse


Formål: At klimatilpasse Nørrebrogadekvarteret og Vesterbrogadekvarteret.

Tidsforløb: Projektet forløber i etaper over en 10-årig periode.

Status: Projektet forløber planmæssigt.

 

 

Baggrund for renoveringerne

Klimaforandringerne indebærer flere kraftige regnskyl og skybrud i Danmark. De øgede regnmængder medfører, at kapaciteten i kloakledningerne både i Fredericia Kommune og mange andre steder i landet allerede i dag er for lille. Samtidigt bliver der mange steder mere by, flere p-pladser, indkørsler og veje. Det betyder færre steder, hvor vandet kan komme ned i jorden - det må altså ned i kloakken i stedet for.

Hvis der ikke er plads nok i kloaksystemet, vil det overskydende vand, som er en blanding af regnvand og urenset spildevand, løbe ud i blandt andet vandløb, søer og Lillebælt. Det overskydende vand kan desuden forårsage oversvømmelser af veje, kældre og grønne områder. Derfor er det vigtigt, at vi fornyer og forstærker vores kloaksystem, så det i fremtiden har tilstrækkelig kapacitet til at kunne tage imod væsentligt større regnmængder end i dag.

Fredericia Spildevand og Energi A/Ser i samarbejde med Fredericia Kommune i gang med en langsigtet indsats for at klimatilpasse kloaksystemet i hele kommunen.

Klimatilpasning af Nørrebrogadekvarteret

Et af de områder i Fredericia Kommune, som har behov for fornyelse og forstærkning, er Nørrebrogadekvarteret. Her er kloaksystemet nemlig forholdsvist gammelt og trænger derfor til at blive fornyet.

Arbejdet i Nørrebrogadekvarteret forventes at tage 10 år og udføres i delprojekter, så vi ikke arbejder i hele området på en gang. Det overordnede projektet blev igangsat med et stort planlægningsarbejde i starten af 2018, hvor vi gennemførte blandt andet opmålinger, tv-inspektioner af kloaksystemet og geotekniske boringer. Første delprojekt var renovering og klimatilpasning af rørsystemet under Indre Ringvej og blev gennemført i 2019. I februar 2020- 2022 arbejdede vi i krydset ved Indre Ringvej og Vesterbrogade.

Fredericia Spildevand og Energi A/S fortsætter nu med at semi-separere kloaknettet på Nørrebrogade. Ved semi-separering anlægger vi en ny regnvandsledning og genbruger den eksisterende kloakledning, så regnvand og spildevand adskilles. Spildevandet ledes til rensningsanlægget, mens regnvandet blandt andet ledes til vandløb og søer.

Når regnvandsledningen er anlagt, er vi i langt de fleste tilfælde færdige med at grave i Nørrebrogadekvarteret. Vi fornyer så vidt muligt den eksisterende kloakledning uden at grave den op. Det gør vi ved hjælp af den nyeste teknologi inden for opgravningsfri metoder til fornyelse af kloaksystemer. Det betyder i praksis, at vi installerer en ny blød kloakledning inde i den eksisterende kloakledning, hvorefter den hærdes. Resultatet er en ny tæt spildevandsledning med en levetid på op til 100 år.

Arbejdet sker i samarbejde med øvrige ledningsejere, så renoveringen ikke påvirker eksempelvis elnettet, vandforsyningen og telenettet.

Vi forventer, at det samlede arbejde med at klimatilpasse kloaknettet i Nørrebrogadekvarteret vil tage cirka 10 år. Kloaksystemet i kvarteret består nemlig af ikke mindre end 12-14 kilometer kloakledning. Det er således en omfattende og kompliceret opgave, som vi løser i et område med meget blandet bebyggelse, og hvor der til dagligt færdes mange mennesker.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både pendlere, beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis vognbaneindsnævringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs-og parkeringsforhold i kvarteret. Vi sikrer, at udryknings-og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Du er velkommen til at kontakte projektlederen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

 

Måske er du også interesseret i