Gå til indhold

Klimasikring af Vesterbrogade

Kloaksystemet i Nørrebrogadekvarteret skal klimatilpasses for at kunne klare større mængder regn

Gravearbejde

18. februar 2020

I uge 7 2020 går Fredericia Spildevand og Energi A/S i gang med etape 2 i renoveringen af kloakledningerne i Nørrebrogadekvarteret. Derfor vil enkelte banervære spærret i krydset Indre Ringvej/Vesterbrogade samt på Vesterbrogade ud for Luthersvej i 1-1,5 år, mens arbejdet udføres. Trafikken vil stadig kunne passere arbejdsstederne via indsnævringer. Det vil også fortsat være muligt at anvende parkeringspladserne på Vesterbrogade.

Baggrund for renoveringerne

Klimaforandringerne indebærer flere kraftige regnskyl og skybrud i Danmark. De øgede regnmængder medfører, at kapaciteten i kloakledningerne både i Fredericia Kommune og mange andre steder i landet allerede i dag er for lille. Derfor er Fredericia Spildevand og Energi A/S i samarbejde med Fredericia Kommune i gang med en langsigtet indsats for at klimatilpasse kloaksystemet i hele kommunen.

Hvis der ikke er plads nok i kloaksystemet, vil det overskydende vand, som er en blanding af regnvand og urenset spildevand, løbe ud i blandt andet vandløb, søer og Lillebælt. Det overskydende vand kan desuden forårsage oversvømmelser af veje, kældre og grønne områder. Derfor er det vigtigt, at vi fornyer og forstærker vores kloaksystem, så det i fremtiden har tilstrækkelig kapacitet til at kunne tage imod væsentligt større regnmængder end i dag.

Klimatilpasning af Nørrebrogadekvarteret

Et af de områder i Fredericia Kommune, som har behov for fornyelse og forstærkning, er Nørrebrogadekvarteret. Her er kloaksystemet nemlig forholdsvist gammelt og trænger derfor til at blive fornyet.

Arbejdet i Nørrebrogadekvarteret udføres i etaper, så vi ikke arbejder i hele området på en gang. Projektet blev igangsat med et stort planlægningsarbejde i starten af 2018, hvor vi gennemførte blandt andet opmålinger, tv-inspektioner af kloaksystemet og geotekniske boringer. Første etape var renovering og klimatilpasning af rørsystemet under Indre Ringvej og blev gennemført i 2019. Nu er vi nået til anden etape, som igangsættes i februar 2020 og forventes at vare cirka 1,5år i krydset ved Indre Ringvej og Vesterbrogade. Enkelte baner i krydset og på Vesterbrogade vil –som tidligere skrevet –være lukkede, men det er stadig muligt at køre gennem krydset og på Vesterbrogade.

Ved etape 2 vil Fredericia Spildevand og Energi A/S fortsætte med at semi-separere kloaknettet i Nørrebrogadekvarteret. Ved semi-separering anlægger vi en ny regnvandsledning og genbruger den eksisterende kloakledning, så regnvand og spildevand adskilles. Spildevandet ledes til rensningsanlægget, mens regnvandet blandt andet ledes til vandløb og søer.

Når regnvandsledningen er anlagt, er vi i langt de fleste tilfælde færdige med at grave i Nørrebrogadekvarteret. Vi fornyer så vidt muligt den eksisterende kloakledning uden at grave den op. Det gør vi ved hjælp af den nyeste teknologi inden for opgravningsfri metoder til fornyelse af kloaksystemer. Det betyder i praksis, at vi installerer en ny blød kloakledning inde i den eksisterende kloakledning, hvorefter den hærdes. Resultatet er en ny tæt spildevandsledning med en levetid på op til 100 år.

I dag er kloaksystemet i Nørrebrogadekvarteret et såkaldt fællessystem (regn-og spildevand i samme system), som ledes til rensning på renseanlægget. Det store mængder regn-og spildevand presser renseanlæggets kapacitet, og samtidiger det omkostningstungt at rense ”rent” regnvand. De unødvendigt store mængder af regnvand, som skal igennem vores kloaknet, øger desuden risikoen for overløb, som kan skade miljøet. Derfor adskiller vi kloaksystemet i Nørrebrogadekvarteret i to adskilte ledningsnet,så regnvandet i stedet ledes ud i havet, mens spildevandet sendes til rensning på rensningsanlægget. Dette er til fordel for kvarterets borgere, som ikke behøver at adskille regn-og spildevand på deres egen grund.

Arbejdet sker i samarbejde med øvrige ledningsejere, så renoveringen ikke påvirker eksempelvis elnettet, vandforsyningen og telenettet.

Vi forventer, at det samlede arbejde med at klimatilpasse kloaknettet i Nørrebrogadekvarteret vil tage cirka 10 år. Kloaksystemet i kvarteret består nemlig af ikke mindre end 12-14 kilometer kloakledning. Det er således en omfattende og kompliceret opgave, som vi løser i et område med meget blandet bebyggelse, og hvor der til dagligt færdes mange mennesker.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både pendlere, beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis vognbaneindsnævringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs-og parkeringsforhold i kvarteret. Vi sikrer, at udryknings-og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Du er velkommen til at kontakte projektlederen,hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Del artikel

Relaterede nyheder