Gå til indhold

Hvad er spildevand?

Vi transporterer og renser hvert år ca. 10 mio. m3 spildevand. Men hvad er det egentlig, og hvordan gør vi det?

Hvad er spildevand?

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug.

Husholdningsspildevand er det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Udover de naturlige menneskelige affaldsstoffer (tis og lort) indeholder spildevandet kemikalier og miljøfremmede stoffer fra f.eks. rengøringsmidler, som er svært nedbrydelige i naturen.

Hvad sker der med spildevandet?

Når du går i bad, trækker ud i toilettet, starter opvaskemaskinen eller hælder ting ud i vasken, starter et stort stykke arbejde for at sikre, at det vand, der i sidste ende bliver ledt ud i Lillebælt, er så rent, at fisk og planter ikke bliver berørt, og at vi kan bade uden at blive syge.

Efter en længere tur gennem kloaksystemet ender spildevandet på renseanlægget, hvor selve renseprocessen går i gang.

På Fredericia renseanlæg benytter vi både mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevandet, inden det udledes til Lillebælt.

Læs mere om renseanlægget her.

Hvad er offentligt og hvad er privat?

Du har som grundejer ansvar for den del af kloakledningerne, som befinder sig på din side af skellet, mens Fredericia Spildevand og Energi A/S har ansvaret for den del af kloaksystemet, som er udenfor din grund.

Der kan være kloakledninger, som er beliggende på privat grund, men ejes og drives af Fredericia Spildevand og Energi A/S. Disse ledninger er ofte deklareret på grunden.

Er der tvivl om ejerforhold på en kloakledning, kan oplysninger oftest findes på tinglysningen.

Hvordan er kloakken sat sammen?

Kloakken er delt op i to forskellige slags systemer:

Fællesledning

Fællesledning - eller fælleskloak - er betegnelsen for de ledningsrør, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning. Vandet føres til renseanlægget, hvor det bliver renset. Når der kommer regnbyger, som giver mere vand end ledningers- og renseanlæggets kapacitet, ledes en blanding af urenset spildevand og regnvand til vandløb og søer via overløb. Disse overløb findes i bygværker spredt ud i hele fællessystemet.

Se vores film om overløb på youtube.

For at begrænse for mange udledninger af fællesvand til reciepienterne, har Fredericia Spildevand og Energi A/S etableret bassiner til at opsamle den store mængde regnvand. Vandet bliver midlertidigt opbevaret, indtil hovedafløbsledningen igen har plads til at lede spildevandet videre til renseanlægget.

Da fællessystemet både er miljømæssigt og oversvømmelsesmæssigt meget sårbar overfor kraftige regnbyger, arbejder Fredericia Spildevand og Energi A/S med at etablere bassiner for at sikre vandkvaliteten. Dette arbejde udføres i samarbejde med Fredericia Kommunes miljøafdelingen, således at vi sikre at de økonomiske midler bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

Separatsystem

Ved et separatsystem forstås, at spildevand og regnvand ledes i hvert sit ledningssystem. Dette betyder således, at der er 2 ledninger i vejen.

Separatkloakering har følgende fordele:

Kun spildevand føres til renseanlægget. Det betyder, at anlægget ikke bliver overbelastet under regnvejr, og derfor heller ikke påvirkes af fremtidige klimaændringer og den øgede regn ved fx skybrud.


Separatkloakering giver ikke anledning til kælderoversvømmelser.
Der ledes ikke overløbsvand med urenset spildevand til vandløb, hav og søer.
Regnvandet føres ofte direkte ud i reciepenten. Nogle steder etableres der en forsinkelse således, at reciepenten ikke bliver ødelagt af erosion m.m. af den store vandstrøm.

Fredericia Spildevand og Energi A/S administrerer ca. 1000 km spildevandsledning.

Hvad sker der med regnvandet?

Når regnvandet rammer taget på dit hus, løber det ned ad tag og skotrender til tagrenden og videre ned i nedløbsrøret til nedløbsbrønden i jorden. Fra nedløbsbrønden løber vandet videre gennem den del af kloakken, som ligger under jorden inde på din grund, og videre ud til hovedsystemet ude i vejen. Hovedsystemet opsamler vandet fra alle grunde i området og fører det videre til en sø, vandløb eller havet.

Se vores film om, hvordan din kloak fungerer her.

Hvad sker der med spildevandet udenfor byen?

Ejendomme på landet, der ikke er tilknyttet et offentligt kloaksystem, kan få et krav om at rense spildevandet lige så gennemgribende, som på de offentlige rensningsanlæg.

Over en årrække skal landejendomme enten kobles på det offentlige kloaksystem eller installere et lokalt renseanlæg. Dette kan enten gøres ved at kontakte et privat firma, der installerer spildevandsanlæg, eller ved at kontakte os.

Hvis din ejendom ikke kan kobles på det offentlige kloaksystem, findes der forskellige muligheder for lokal rensning. Eksempelvis:

  • Nedsivningsanlæg
  • Minirenseanlæg
  • Biologisk sandfilter
  • Pileanlæg
  • Rodzoneanlæg

Du kan få yderligere information og vejledning om løsningsmodeller og alternativer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Er din ejendom ikke tilknyttet det offentlige kloaksystem, eller har du et rensningsanlæg, der ikke lever op til Miljøstyrelsens krav, så kan du i Fredericia Kommunes spildevandsplan se, om du inden for den nærmeste fremtid vil blive kontaktet af kommunen.

Hvad enten du ikke er tilkoblet kloaksystemet eller blot ønsker at forbedre rensningen af dit spildevand, må du naturligvis meget gerne komme os i forkøbet og enten vælge selv at kontakte et firma, der kan installere et privat anlæg, eller få os til at komme og hjælpe dig. Rettidig omhu er nøgleordet.