GÃ¥ til indhold

For industrikunder

Information om priser, særbidrag, tilslutning og samarbejde

Særbidrag

Virksomheder betaler normalt vandafledningsbidrag, hvis der ikke udledes spildevand som overskrider normalværdierne for almindeligt spildevand.
Se vores priser.

Er ovenstående ikke tilfældet, så vil der blive afregnet særbidrag. Særbidragets størrelse afhænger af hvilke stoffer der udledes.

Særbidrag udløses ved overskridelse af stofkoncentrationer, som er fastsat til:

COD > 1600
TOTAL-N >100
TOTAL-P > 15
Hæmningsprocent > 20 %

Særbidrag udløses ikke hvis bidraget er mindre end det årlige administrationsbidrag på kr. 10.000,- ekskl. moms.

Klik på nedenstående for yderligere information:

Skrivelse vedr. særbidrag 2021

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand

 

Tilslutning til offentlig kloak

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i samarbejde med Fredericia Kommune udarbejdet en folder der beskriver hvorledes industrier skal forholde sig ved ønske om tilslutning til offentligt kloak. Folderen kan downloades her.

Derudover har Miljøstyrelsen udgivet en vejledning der beskriver forholdene: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Hvornår skal der ansøges?

Virksomheden skal ansøge Fredericia Kommune om tilladelse, hvis en af følgende gør sig gældende:

  • En nyetableret virksomhed med afledning af industrispildevand (spildevand fra produktionen)
  • Udvidelse eller ændring af produktionen, så spildevandsmængden øges eller indholdet i spildevandet ændres. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer.
  • Hvis virksomheden udleder industrispildevand, men ikke har en spildevandstilladelse i henhold til miljølovens kapitel 4.

Kontrol af industrikunder

I henhold til udledningstilladelsen udarbejdes der en prøveplan i samarbejde mellem virksomheden, Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommune.

Prøveplanen vil indeholde parametre for hvad der skal måles og hvor ofte. Det er også i denne sammenhæng at det bliver aftalt, om der skal foretages onlinemåling.

Miljørigtig adfærd for industrierne

Fredericia Spildevand har et ønske om godt samarbejde med vore partnere omkring miljøet.

Kontakt os, hvis der planlagt eller utilsigtet udledes store mængder kemikalier

Store mængder af kemikalier kan medføre at renseanlæggets bakteriekultur bliver nedsat væsentligt  eller slået ihjel, hvilket kan resultere i en periode med manglende evne til at rense spildevandet til de fastlagte krav. Et tip kan derfor redde renseanlægget fra ”slamdød”, da der dermed er tid til at agere og undgå at få dette spildevand ind i processtanken og i et sparebassin indtil det er muligt at rense den pågældende mængde.


Placér store planlagte udledninger i videst muligt omfang i tørvejr og ikke i store regnskyl

Ved store regnskyl er der mindre kapacitet i vores system. Derfor er det en stor hjælp for os, hvis vores system ikke er presset af forøgede udledninger på disse tidspunkter.

Samarbejde med industri

Det er Fredericia Spildevand og Energi A/S's mål at fremme godt samarbejde mellem virksomhederne og Spildevandsselskabet. Virksomhedernes fokus er ofte ikke spildevand, så derfor vil vi som specialister inden for dette område, gerne stå til rådighed med hjælp og vejledning, således at vi i fællesskab kan sikre en effektive rensning af spildevandet.

Industrien i Fredericia bidrager med ca. 85% af den samlede belastning af Fredericia Centralrenseanlæg, og derfor er denne del af meget stor vigtighed for renseanlæggets drift. Da renseanlægget yder det bedste ved en jævn og stabil forsyning, er det af meget stor vigtighed, at samarbejdet mellem virksomhederne og spildevandsselskabet er godt.

Produktionsspildevand

Produktionsspildevand kan ikke karakteriseres som én type spildevand, da det afhænger meget af hvilken type industri, der er tale om. Generelt kan det dog inddeles i to kategorier:

Store koncentrationer af letnedbrydelige stoffer

Dette spildevand minder meget om spildevand fra husholdninger, og det kommer oftest fra slagterier, mejerier, konservesfabrikker og levnedsmiddelfabrikker.

Store koncentrationer af giftige stoffer

Her er tale om stoffer, der er svært nedbrydelige eller måske slet ikke kan nedbrydes. Denne type spildevand kommer typisk fra virksomheder som kemisk industri, galvanisering m.m.