Gå til indhold

Vi adskiller regn- og spildevand i området omkring Kongensgade

Gravearbejde

20. oktober 2021

Derfor er Kongensgade delvist lukket fra uge 44 og frem til udgangen af december 2021. Konkret betyder projektet, at vi ombygger to bygværk, omkobler en hovedledning og lukker pumpestationen i Kongensgade. Til gengæld kan du glæde dig til: Semi-separering af kloaknettet, som betyder, at regn- og spildevand adskilles. Klimatilpasning, fordi adskillelsen af regn- og spildevand gør, at der er mere plads i rørene, når der kommer meget regn. Mindskelse af antallet og mængden af overløb. Bedre brug af ressourcer, fordi lukning af pumpestationen i Kongensgade medfører færre driftsopgaver.

Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejder for at reducere overløb og oversvømmelser

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i sin strategi fokus på at forbedre nærmiljøet, hvilket bl.a. vil sige overløb og oversvømmelser. Projektet i Kongensgade er afslutningen på et større arbejde, som vi har gennemført de seneste 10 år i Indre By. Når vi har foretaget de sidste omkoblinger på kloaknettet, vil mere end 11 ha vej- og tagfladevand ledes uden om bygværkerne og rensningsanlægget og direkte ud i Lillebælt.

Formålet med projektet i Kongensgade er at adskille det sidste regnvand fra fællesvandssystemet, så vi får gavn af de mange arbejder der har været i byen. Adskillelsen vil være med til at sikre en øget kapacitet, så systemerne bedre kan håndtere klimaforandringerne.

Ved de store mængder regn, som falder på kort tid, eller ved regnskyl, som er ”normale” i intensitet, men falder over lang tid, bliver kloaksystemet sat under pres. Dette kan medføre, at spildevand opspædet med regnvand vil stuve opad i systemet og løbe ud ved de laveste punkter (normalt er det kældre og veje). Dette kan fx ske ved skybrud, eller når der i en periode er kommet så meget regn at hele kloaksystemet er fyldt.  

I Fredericia Kommune er det besluttet at lade de gamle fællesvandsledninger med både regn- og spildevand forblive en del af kloaksystemet. Udover fællessystemet etablerer vi dog nye regnvandsledninger, som tager alt det vejvand, samt de nedløb, som er i offentlige arealer. Denne metode kaldes semi-separering og betyder, at fællessystemet ikke længere skal håndtere vejvandet. Derved sikrer vi, at kapaciteten i ledningerne er stor nok til, at vi kan overholde vores serviceniveau – selv med de klimaforandringer, som vi ser i dag.

I perioder med meget vand sikrer overløb, at spildevandet ikke stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og på veje. For at undgå at vandet ender hos borgerne i kommunen, er der nemlig etableret overløbsbygværker, som kan aflaste systemet ved de kraftige regnhændelser. Bygværkerne betyder, at der er etableret et nyt laveste punkt, så vandet kan løbe ud i et vandområde, inden det stuver op i kældre eller på veje i kommunen.   

Overløbsbygværkerne bygges ofte sådan, at spildevandet opspædes mest muligt med regnvand, inden det ledes ud i naturen. Oftest vil minimum 80 % af vandet, som udledes i starten af overløbet, være regnvand fra veje og tagflader, mens cirka 20% vil være spildevand. Andelen af regnvand vil stige i takt med, at der kommer mere vand i systemet, så ved større overløb vil andelen af spildevand ofte være endnu mindre end de 20 %. Desuden er der i dag installeret riste i overløbsbygværkerne, som skal forhindre at toiletpapir og andre større dele af spildevandet, ender i de lokalevandmiljøer.

Påvirkning af området omkring Kongensgade

I de uger, hvor arbejdet står på, vil den ene vejbane på Kongensgade være spærret, og derfor er vognbanerne indsnævret til en. Der etableres en midlertidig indgang til p-pladsen ved Depotgården.

Projektet er meget afhængigt af vejret, fordi vi ikke kan arbejde i overløbsbygværkerne, hvis der kommer regn.  I udgangspunktet arbejder vi på hverdage i tidsrummet mellem 07.00 og 17.00, men vejret kan betyde, at vi arbejder på andre tidspunkter for at blive hurtigst muligt færdige med projektet.

Arbejdet kan medføre gener som lugt og støj, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også de trafikale ændringer, som projektet vil medføre.

Oversigt over typer afkloaksystemer

Fællessystem

Transporterer både regn- og spildevand til rensning på rensningsanlægget eller i overløb i de perioder, hvor det regner så meget, at afløbssystemet ikke kan håndtere vandmasserne.

Regnvandssystem

Transporterer – som navnet antyder – regnvand fra veje og nedløbsrør til vådområder eller regnvandsbassiner. 

Spildevandssystem

Afleder spildevand fra virksomheder og husholdninger til rensningsanlægget på Røde Banke. Her bliver vandet renset, før det ledes langt ud i Lillebælt.

Oversigt over typer af kloakseparering

Fuldseparering

Adskillelse af regn- og spildevand i to separate systemer. Denne løsning kræver, at alle husejere også fuldseparerer på deres egen grund, og at der lægges nye ledninger under alle veje.

Semiseparering De oprindelige fællesvandsledninger får lov at bestå i kombination med regnvandsledninger, som tager alt det vejvand, samt de nedløb, som er i offentlige arealer. Private grunde, som er separatkloakeret, tages naturligvis også med uden beregning for grundejeren, mens grundejere der er fælleskloakeret ikke skal ændre systemet på deres egen grund.

 

 

Del artikel

Relaterede nyheder