Gå til indhold

Målrettet indsats for at nedsætte overløb

Vi arbejder altid målrettet med at have styr på vores vand, og derfor forsøger vi at undgå overløb af fortyndet spildevand.

Klimatilpasning og overløb

3. juni 2020

En af Fredericia Spildevand og Energi A/S' vigtigste målsætninger er at understøtte lokalsamfundet i Fredericia med optimale miljøløsninger for regn- og spildevand i kommunen. Derfor arbejder vi systematisk med klimatilpasning og begrænsning af overløb.

Fredericia Spildevand og Energi A/S har en målsætning om at undgå overløb i størst muligt omfang. Det er dog ikke realistisk at reducere overløbene i Fredericia Kommune til nul, da kommunens kloaksystem består af enten fælles- eller semisepareret kloakering. Samtidig gør klimaforandringerne med de øgede regnmængder, som falder på kort tid, udfordringen med mere vand i kloakkerne større. 

Når det regner kraftigt over kort tid, kan kloaksystemet nemlig få tilført så meget vand på én gang, at det ikke kan følge med. Disse situationer sætter kloakrørene under pres og kan medføre overløb for at aflaste systemet, så der ikke sker opstuvning af spildevand ved borgere og på veje. 

Overløb består af en blanding af cirka 80% regnvand og cirka 20% spildevand, som fortyndes yderligere, når vandet ender i recipienten. Omtrent 45% af Fredericia Spildevand og Energi A/S' overløbsmængde ender i Lillebælt. En lille del ender i bække og åer.  

For at kunne finde de bedste løsninger bl.a. i forhold til overløb, har Fredericia Spildevand og Energi A/S længe haft en digital hydraulisk model for kloaknettet. Modellen gør, at vi kan regne på forskellige udfordringer og muligheder på tværs af kloaknettet. Vores overløbsmålere viser desuden en klar sammenhæng mellem regn og overløb. 

Generelt forsøger vi at undgå både overløb og andre udlednigner af spildevand til vores recipienter. Dette gælder også, når vi gennemfører anlægsarbejde på kloakledningerne. Et eksempel er den store overpumpning, som Fredericia Spildevand og Energi A/S etablerede, mens arbejdet med en af hovedlinjerne i kloakken blev lavet ved Strandvejen. Overpumpning af spildevand kostede i det projekt ca. 1 million kr., svarende til 15 % af anlægsudgiften. En del af overpumpningsarbejdet indebar, at der skulle etableres en rørbro over Strandvejen for at opretholde trafikken på en af byens indfaldsveje.

Nye initiativer

Over de næste 10 år er der sat mere end 250 millioner kr. af til klimaforbedringer i Fredericia Kommune. Deri indgår også initiativer for at begrænse overløb, som allerede er sat i gang. 

Overløbene skal reduceres ved bl.a. at semiseparere flere steder i kommunen. Dvs. regnvand kobles fra spildevandet og hovedledninger får derved bedre plads til spildevandet. I 2020 forventer vi at kunne afslutte klimatilpasningsprojekter i Fredericia midtby og Taulov, som vil kunne nedsætte overløbsbelastninger og gøre byen langt mere robust overfor klimaforandringer.

Derudover gør Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommune en fælles indsats for at følge med i nye løsninger. Vi samarbejder i forskellige projekter med andre vandselskaber, leverandører, universiteterne m.v. Lige nu er vi med i tre projekter, der også vil forbedre vores indsats mod overløb:

  • ”Når vandene mødes i byer”, der gennemføres i samarbejde med bl.a. Arkitektskolen i Århus, skal kortlægge de områder, hvor vandet naturligt vil løbe hen.
  • Interreg-projektet ”NEPTUN”, der gennemføres i samarbejde med bl.a. CLEAN, BlueKolding og Region Syddanmark, fokuserer på udvikling af løsninger til klimasikring.
  • Og i vores Regionalfondsprojekt ”Energioptimering og affaldshåndtering”, der gennemføres sammen med bl.a. AAU, har vi optimeret kraftigt på både renseanlæg og kloakker, så vi bliver mere robuste ift. at håndtere de øgede vandmængder.

Vi arbejder altid målrettet med at have styr på vores vand- og dermed også styre de uundgåelige overløb af fortyndet spildevand de rette steder hen. I den ene ende af kloakrørene stiller vi vores ekspertviden til rådighed for borgere og virksomheder for at finde den bedst mulige løsning i forhold til netop deres spildevand og i den anden ende af rørene sender vi hvert år 10 mio. m3 renset vand midt ud i Lillebælt. Og imellem de to ender har vi hele tiden fokus på at optimere vores håndtering af spildevandet.

Perspektiv

Der samarbejdes tæt med Fredericia Kommune for at håndtere miljøet så godt som muligt og skabe forbedringer. Dette samarbejde har fået et bedre grundlag blandt andet på grund af ny viden om, hvor og hvornår der er overløb. Overløb er dog kun en lille enkelt bestanddel af samarbejdet mellem Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S. 

Fredericia Kommune har en række planer, som er medvirkende til at fastsætte de rammer, som Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejdet under. Kommunen har blandt andet udarbejdet  en spildevandsplan, en risikostyringsplan, en klimatilpasningsstrategi og en klimatilpasningsplan – som sammen med kommuneplanen indeholder fokus på udfordringerne med klimatilpasning.

Tilsammen kortlægger disse planer og strategier de udfordringer, vi samarbejder om. I den kommende spildevandsplan er overløb desuden et fokuspunkt, hvor en opgave bliver udarbejdelse af en ny overløbsstrategi for Fredericia Kommune.

Læs mere

Miljøstyrelsen har udgivet en artikel, der også forklarer hvad overløb er og hvilke konsekvenser, det har. Læs artiklen her.

 

Pumper
Rør Langs Strandvejen
Rørbro
Del artikel

Relaterede nyheder