Gå til indhold

Sludge2fuel

I samarbejde med Crossbridge Energy A/S, og en række partnere, har Fredericia Spildevand og Energi A/S modtaget midler fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til at demonstrere konvertering af spildevandsslam til bioolie med HTL-teknologi.

Formål
Partnerne vil etablere et demonstrationsanlæg baseret på HTL-teknologi til omdannelse af spildevandsslam til bæredygtige brændstoffer til transportbranchen. Tung godstransport står for en stor del af Europas samlede udledning af drivhusgasser. Derfor er det ikke uvæsentligt for klimaets fremtid at få reduceret udledningen af CO2 fra fly og skibe samt andre former for tung transport. Projektet omfatter hele værdikæden fra produktion af olie fra spildevandsslam frem til motortest af den producerede olie.
Målsætningen er et beslutningsgrundlag om etablering af dansk produktion af bæredygtigt biobrændstof i stor skala, der både bidrager markant til de danske klimamål og samtidig sikrer en høj grad af cirkulær udnyttelse af organiske restfraktioner.

Kort om HTL
HTL står for Hydro Thermal Liquefaction, som er en teknologi, der under tryk og temperatur omdanner organisk materiale til bl.a. bioolie. I Sludge2Fuel anvendes spildevandsslam fra Fredericia. Slammet udsættes for høje tryk på 150-350 bar og temperaturer på 300-450 grader. Efter en kort behandlingstid er resultatet en bio-råolie, der kan raffineres til både dieselolie og en lang række andre produkter.

Partnere
Projektet udføres i samarbejde mellem Crossbridge Energy A/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S, Circlia Nordic, Krüger A/S og Aarhus Universitet.

Periode
Sludge2Fuel indledes i september 2021 og forventes afsluttet i august 2024.

Fond
Projektet er støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

Budget
Totalbudgettet for projektet er 34,9 mio. DKK. Heraf er modtaget et støttebeløb fra EUDP på 19,4 mio. DKK.

Læs mere på projektets officielle hjemmeside.

 

 

Sludge2fuel Kick Off