PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Nørrebrogade-kvarteret

Vi klimasikrer kloaksystemet i Fredericia Kommune
Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever stadig flere kraftige regnskyl og skybrud. De øgede regnmængder medfører, at kapaciteten i kloakledningerne mange steder i landet allerede i dag er for lille, og derfor er man i mange kommuner i fuld gang med at klimasikre kloaksystemerne. Det gælder også i Fredericia Kommune.
 
Hos Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejder vi målrettet på at klimasikre kloaksystemet i hele Fredericia Kommune. Klimasikring af kloaksystemet bidrager til at gøre Fredericia Kommune til et dejligt sted at bo, arbejde og besøge – også i fremtiden. Samtidig har vi sammen med vores samarbejdspartner, Per Aarsleff A/S besluttet, at vores fælles indsats i Fredericia Kommune skal bidrage til opfyldelse af to af FN’s 17 Verdensmål for global bæredygtig udvikling. Det drejer sig om de to verdensmål, der har fokus på henholdsvis sanitet og forurening af vandmiljøet. 
Vi skal sikre os, at vores kloaksystem i fremtiden har tilstrækkelig kapacitet til at kunne tage imod væsentligt større regnmængder end i dag. Er der ikke plads nok i kloaksystemet, vil det overskydende vand, som er en blanding af regnvand og urenset spildevand, løbe ud i blandt andet vandløb, søer og Lillebælt. Det overskydende vand forårsager desuden oversvømmelser af veje, kældre og grønne områder. 
 
Vi etablerer nye regnvandsledninger
Vores arbejde med at klimasikre kloaksystemet i Fredericia Kommune er baseret på det såkaldte semi-separeringsprincip, hvor vi placerer en helt ny regnvandsledning skråt oven over den kloakledning, som allerede ligger dybt under asfalten. Når den ny regnvandsledning, som fører vand fra veje og tage til eksempelvis vandløb og søer, er på plads, er vi i langt de fleste tilfælde færdige med grave. Vi fornyer nemlig – når det er muligt – den eksisterende kloakledning uden at grave den op. Det gør vi ved hjælp af den nyeste teknologi inden for opgravningsfri fornyelse af kloaksystemer. Det betyder i praksis, at Per Aarsleff A/S installerer en ny blød kloakledning inde i den eksisterende kloakledning, hvorefter den hærdes. Resultatet er en ny tæt spildevandsledning med en levetid på op til 100 år.
 
Vi opnår gevinster
For borgerne i Fredericia Kommune er der en række gevinster forbundet med den måde, hvorpå vi har valgt at klimasikre kloaksystemet i kommunen. De behøver eksempelvis ikke adskille regn- og spildevand på egen grund. Den øgede kapacitet i kloaksystemet giver desuden gevinster i form af færre oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder ved kraftige regnskyl og skybrud. Vi reducerer ligeledes de mængder af urenset spildevand, der løber ud i vandløb, søer samt Lillebælt.
Da den ny regnvandsledning fører regnvandet ud i eksempelvis søer, vandløb og Lillebælt – og dermed ikke til Fredericia Centralrenseanlæg, reducerer vi også vores udgifter til rensning af regnvand.
 
Vi klimasikrer nu kloaksystemet i Nørrebrogade kvarteret 
Vi indleder i april 2019 arbejdet med at klimasikre kloaksystemet i Nørrebrogade kvarteret. Vi starter med at arbejde syd for krydset Indre Ringvej / Jernbanegade. Vi har siden starten af 2018 været i gang med et stort planlægningsarbejde, som blandt andet omfatter opmålinger, tv-inspektioner af kloaksystemet og geotekniske boringer i den del af Nørrebrogade kvarteret, hvor vi forventer at skulle arbejde frem til december 2019. 
 
Vi forventer, at det vil tage ca. 10 år at klimasikre kloaksystemet i Nørrebrogade kvarteret. Kloaksystemet i kvarteret består af ikke mindre end 12-14 km kloakledning. Det er således en omfattende, og også kompliceret opgave, vi løser i et område med meget blandet bebyggelse. Det er samtidig et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi gennemfører arbejdet i etaper, og vi arbejder dermed ikke i hele området på én gang.
 
Vi tager naturligvis særlige hensyn til både pendlere, beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis vognbaneindsnævringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i kvarteret. Vi sørger også for, at udryknings- og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder. Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området.
 
Vores arbejde i Nørrebrogade kvarteret er en del af vores langsigtede indsats for at klimasikre kloaksystemet i hele Fredericia Kommune. Vi har valgt at arbejde i netop Nørrebrogade kvarteret, da kloaksystemet her er forholdsvist gammelt og derfor trænger til at blive fornyet. 
 
Klimasikring af kloaksystemet i Nørrebrogade kvarteret betyder, at der i fremtiden løber mindre urenset spildevand ud i Ullerup Bæk. Dermed bidrager vores arbejde ikke blot til at forbedre vandkvaliteten i Ullerup Bæk, men også i Lillebælt.
 
Vi vil løbende informere både borgere og erhvervsdrivende om vores arbejde i Nørrebrogade kvarteret. 
 
Vi samarbejder
Fredericia Spildevand og Energi A/S har siden 2011 samarbejdet med Per Aarsleff A/S om klimasikring af store dele af kloaksystemet i Fredericia Kommune. Der er tale om et nyskabende såkaldt partneringsamarbejde, hvor vi sammen har skabt et særligt samarbejdskoncept præget af blandt andet en stærk holdånd og en meget tæt daglig dialog på tværs af faggrænser og interesser. En af styrkerne ved samarbejdet er en klar og meget ambitiøs strategi med fokus på miljø, effektivitet, forsyningssikkerhed og lokalsamfundet.

Se kort med angivelse af samtlige etaper her og kort over de første etaper her.

Hele etapen spærres ikke af på én gang.
Arbejdsområdet strækker sig over ca. 50 – 60 m og det er ikke muligt at passere forbi. Der vil som udgangspunkt stadig være mulighed for adgang, fra den ene ende af området. Der vil være skiltning, der viser hvor færdsel er tilladt.

Etapeudførsel:
Etape 1 – 2019/2020
Etape 2 – 2020/2021
Etape 3 – 2021/2022
Etape 4 – 2022/2023
Etape 5 – 2023/2024
Etape 6 – 2024/2025
Etape 7 – 2025/2026
Etape 8 – 2026/2027
Etape 9 – 2027/2028
 
 
Fakta om Nørrebrogade kvarteret
 
- Nørrebrogade kvarteret er med et areal på ca. 125 ha på størrelse med hele Indre By.
- I gennemsnit falder der årligt mere end 90.000 m3 regnvand i Nørrebrogade kvarteret.
- Ca. 50 % af regnvandet ender direkte i kloaksystemet.
- Ca. 50 % af regnvandet siver ned i jorden, fordamper, bliver til vandpytter mv.
- De regnvandsledninger, vi etablerer, har en indvendig diameter på op til 1,6 m.
- Vi etablerer 12-14 km ny kloakledning og mere end 200 nye brønde.
- Vi reducerer mængden af urenset spildevand, der løber ud i Ullerup Bæk, med op til 50 %
- De ældste registrerede kloakrør er over 100 år gamle.
 


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk