PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Ofte stillede spørgsmål og generel information

GENEREL INFO OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED
KLOAKSANERINGS ARBEJDER.

Hvad siger loven, når det er vanskeligt? Du har nemlig også et ansvar!
Det fremgår bl.a. af Byggelovens § 12, at vi skal orientere dig om arbejdets omfang med mindst 14 dages varsel, og at du selv har ansvaret for, at din ejendom lever op til kravene om fundering.
Vores pligt er at begrænse omfanget af skader mest muligt. Derfor vil vi fotografere din ejendom for at registrere eventuelle nuværende skader og for at vælge den mest nænsomme metode til at udføre arbejdet. Skulle uheldet være ude, og din bygning tager skade under arbejdets udførelse, bedes bygningsejeren henvende sig til FRSE, samtidig med at bygningsejeren anmelder skaden til sit eget forsikringsselskab. FRSE informerer Entreprenøren om skaden, som ligeledes anmelder hændelsen til sin forsikring. Entreprenørens anmeldelse af hændelsen til egen forsikring kan ikke sidestilles med en helt eller delvis anerkendelse af erstatningsansvaret for skaderne på ejendommen. Det videre forløb varetages af de to forsikringsselskaber.

Reetableres asfalt på private fællesveje?
FRSE reetablerer offentlige og private veje, fortove mv. alle de steder hvor der etableres kloakledninger og brønde.

Er gravearbejdet koordineret med andre ledningsejere?
FRSE koordinerer kloakarbejderne med de øvrige ledningsejere. Det er op til de enkelte ledningsejere om de vil renovere/udskifte deres ledninger samtidig.

Hvordan kommer de nye ledninger til at ligge?
De eksisterende afløbsforhold bliver med separeringen ikke forringet. Centrum af den ny fællesledning ligges som udgangspunkt i samme dybde som centrum af den eksisterende fællesledning. Den ny vejvandsledning bliver generelt lagt 10 cm over fællesledningen. Generelt kommer den ny fællesledning til at ligge i vejen samme sted som den eksisterende fællesledning og den ny vejvandsledning på den ene eller den anden side af fællesledningen hvor der er bedst plads i vejarealet.

Hvad gør vi ved rotterne?
Erfaringer fra lignende projekter viser, at når områder er blevet separeret har dette en stor påvirkning på rotternes levevilkår. Når der bliver etableret nye tætte ledninger, får rotterne vanskeligere levebetingelser da adgangen til føde (typisk i spildevandsledningen/fællesledningen) bliver væsentligt nedsat. Dette betyder at rotterne forsvinder fra området.

Findes der tegninger der viser kloakledningerne på egen grund?
Du har mulighed for at henvende dig til Fredericia Kommunes byggesags arkiv. Her findes der oplysninger om kloakforholdene for størsteparten af ejendommene i byen. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være sket ændringer på grunden i forhold til disse tegninger. Den enkelte grundejer har selv ansvaret for, at der er indleveret opdaterede tegninger over bl.a. afløbsforholdene. Desuden kan man sende et TV-kamera gennem stikledningen og kan oftest finde ledningerne uden at grave haven op. Det anbefales, at du kontakter en kloakmester. FRSE har alene kendskab til, hvor de eksisterende stikledninger er tilsluttet hovedledningerne i vejen og intet kendskab til forholdene på privat grund.

Fornyes stik ind til hver ejendom?
Eksisterende stikledning renoveres ved isætning af strømpe ved NoDig metode eller udskiftes ved opgravning ind til skel ved alle matrikler der er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Vil der blive etableret nyt regnvandsstik ind til hver ejendom for fremtidig fra separering af regnvand?
Der er i dag ingen planer om at etablere nye regnvandsstik ind til hver ejendom idet dette spørgsmål afventer ny lovgivning på området.

Kan man genbruge vandet på egen grund?
FRSE ser gerne at regnvandet håndteres lokalt på de enkelte parceller. Dette kan være i form af nedsivning via faskiner, render mm. eller opsamling i tanke hvor vandet genbruges til bl.a. havevanding og toiletskyl. Desuden kan der være muligheder for at etablere "grønne tage" til opsamling og fordampning af regnvand, her skal der dog rettes opmærksomhed på at bestemmelser i de gældende lokalplaner overholdes. For genbrug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner mv. henvises der til følgende hjemmesider:
- Erhvervs- og Byggestyrelsen, Bygningsreglementet (§8.4.1, stk. 8)
- Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger

Hvem betaler for fornyelse af stikledning?
FRSE etablerer og betaler for fornyelse af den eksisterende stikledning fra hovedledning og frem til skel.

Hvem skal betale for retablering efter sanerings arbejderne?
FRSE retablerer veje, fortove mv. alle de steder, hvor der saneres kloakledninger og brønde. Eksempelvis chikaner er også omfattet.

Tidsplan for kloaksaneringsarbejderne
Overordnet tidsplan for kloaksaneringsarbejderne vil fremgå af info tavler der opsættes på stedet. 

Forklaring:
NoDig - opgravningsfri løsninger - bliver typisk brugt i de tilfælde, hvor det vil virke forstyrrende på omgivelserne med det store gravearbejde. Det er som regel i byer og ved krydsning af vej og/eller jernbane, at denne metode benyttes. Fornyelse af kloakledninger, ved opgravningsfri løsning, sikrer den forventede levetid på minimum 100 år med en minimal investering

For yderligere information:
For yderligere information kan projektleder Jakob Rasmussen kontaktes på:
Telefon: 7620 7117
Mail: jr@frse.dk


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk